Dr Mario Reljanović je predsednik udruženja Centar za dostojanstven rad i naučni saradnik na Institutu za radno pravo iz Beograda. Istražuje oblasti radnog i socijalnog prava i ljudskih prava. U periodu 2012-2018. radio je kao docent i vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Na istom fakultetu je u periodu 2009-2018. učestvovao u radu pravne klinike za radno pravo. Saradnik je više drugih organizacija civilnog društva i autor nekoliko desetina stručnih i naučnih radova.

Kontakt: mario.reljanovic@gmail.com


Sarita Bradaš, psihološkinja i istraživačica, angažovana je u civilnom sektoru. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao psihološkinja je radila u obrazovanju, industriji i socijalnom osiguranju. Glavne oblasti njenog interesovanja su: ekonomska i socijalna prava, rodna ravnopravnost i edukacije. Radi u Fondaciji „Centar za demokratiju“ na programu radna prava i socijalna kohezija. Koautorka i autorka je nekoliko publikacija: Indikatori dostojanstvenog rada u Srbiji (2019), Analiza ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji (2019), Mladi i dostojanstven rad (2018), Žene na selu – od nevidljivosti do razvojnog potencijala (2018), Prekarna zaposlenost na tržištu rada Srbije (2018), Politike zapošljavanja u Srbiji – podstrek (ne)dostojanstvenom radu (2018), Statistika i dostojanstven rad (2017), Žene na tržištu rada Srbije (2017), Položaj žena na tržištu rada i razvoj ženskog preduzetništva u opštinama Bujanovac i Preševo (2016).

Kontakt:sarita.bradas@gmail.comŽeljka Jorgić Đokić, diplomirana pravnica, od 2012. godine Stručni saradnik za pravne poslove u Savezu samostalnih sindikata Vojvodine. Pre toga radila je kao novinar i sudijski pomoćnik. Specijalizovana za radno i socijalno pravo, oblast ljudskih resursa, pregovaranje i rešavanje konflikata. Predavač na više od 100 seminara, obuka i radionica i autor više od 10 stručnih radova. Saradnik više organizacija civilnog društva.

Kontakt: pravnica@sssv.rs


Ivan Sekulović je master prava i radi kao konsultant. Njegova ekspertiza pokriva: socijalna prava; radno pravo; međunarodne radnopravne standarde; javne politike Srbije i Evropske unije, fondove EU i pripremu i upravljanje projektima u oblastima socijalne politike, socijalnog uključivanja i rodne ravnopravnosti.

Kontakt: i.sek777@gmail.com


Dr Ljubinka Kovačević je vanredni profesor za naučnu oblast Radno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Učestvuje u izvođenju nastave na osnovnim, master i doktorskim studijama na sledećim predmetima: Radno pravo; Međunarodno radno pravo; Socijalno pravo; Izvori radnog prava; Pravna priroda ekonomskih i socijalnih prava; Labour and Social Law in the EU – Human Rights Aspects. Autor je velikog broja radova iz oblasti individualnog radnog prava, međunarodnog, evropskog i uporednog radnog prava, kao i prava socijalne sigurnosti.

Kontakt: ljubinka_kovacevic@yahoo.com


Tanja Marković je samostalna advokatica. U radu se najviše susreće sa radnim, privrednim i međunarodnim privatnim pravom. Završila je master iz međunarodnog privatnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta „Sapienza“ iz Rima i radila u advokatskoj kancelariji Tavernese u Rimu, sa kojom i dalje sarađuje. Konsultant za radno pravo za tri sindikata u Beogradu, kao i za veći broj stranih klijenata koji posluju u Srbiji. Saradnik je na klinici za radno pravo pri Pravnom fakultetu Univerziteta Union.

Kontakt: tanja@tm-lawoffice.com


Marija N. Jovanović je advokatica. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine. Tokom 2008. godine zavrsila master studije – gradjanskopravna naucna oblast, smer „Prava deteta“. Porodičnim pravom se bavi teorijski i praktično. Radila 12 godina u Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu, a 2018. godine otvorila advokatsku kancelariju specijalizovanu za porodično pravo. Član je Evropskog pravnog instituta (ELI -European Law institute) u Beču.

Više informacija: http://www.advocate.rs/

Kontakt: office@advocate.rs


Dr Bojan Urdarević je vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Istražuje oblasti radnog i socijalnog prava. U više mandata biran je za miritelja pri Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije, a od 2017. godine je i arbitar pri stalnoj arbitraži Fudbalskog saveza Srbije i Olimpijskog komiteta Srbije. Objavio je više naučnih članaka iz oblasti radnog prava i koautor je udžbenika „Radno pravo sa elementima socijalnog prava“ i udžbenika „Službeničko pravo“.

Kontakt: bojan.urdarevic@gmail.com


 

Dr Ana Knežević Bojović je naučni saradnik na Institutu za uporedno pravo u Beogradu. Od 2006. do 2015. godine bila je angažovana kao saradnik u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta „Union“. Bila je angažovana u brojnim naučnim i stručnim projektima, član je Udruženja pravnika u privredi i redakcije časopisa „Strani pravi život“ koji izdaje Institut za uporedno pravo. Oblasti njenog interesovanja su pravo Evropske unije, privredno pravo, međunarodno privatno pravo, pravosudno organizaciono pravo i pravno prevođenje. Autor je ili koautor više monografija i brojnih članaka iz ovih oblasti.

Kontakt: akbojovic@gmail.com


Jovana Misailović je master prava. Od 2017. godine student je doktorskih studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Kao istraživač pripravnik zaposlena je na Institutu za uporedno pravo iz Beograda. Autor je nekoliko radova iz oblasti radnog i socijalnog prava. Govori engleski i nemački jezik.

Kontakt: jovana.misailovic@yahoo.com