U skladu sa najavama iz nadležnog ministarstva, očekuje se da će u toku 2021. godine uslediti nove izmene radnog zakonodavstva, uključujući i izmene postojećeg ili donošenje novog Zakona o radu. Prema procenama, koje mogu varirati u zavisnosti od rezultata parlamentarnih izbora zakazanih za 21. jun 2020. godine kao i efikasnosti prilikom formiranja nove Vlade, radna grupa koja bi se bavila pitanjima izmena i dopuna Zakona o radu, ili stvaranjem potpuno novog Zakona o radu, mogla bi biti obrazovana do kraja 2020. godine.

Dosadašnja iskustva sa izmenama radnog zakonodavstva, a naročito ona koja se vezuju za proces izmena i dopuna Zakona o radu 2014. godine, ukazuju na to da će se glas radnika oličen pre svega u sindikatima, veoma teško čuti u procesu usvajanja najnovijih izmena. Ovo pre svega zbog čestog zanemarivanja socijalnog dijaloga od strane države, agresivnog lobiranja stranih poslodavačkih organizacija, kao i zbog činjenice da se poslednjih desetak godina sprovode politike čiji je ključni faktor devolucija radnih prava. Stoga je potrebno ojačati oslabljenu poziciju sindikata u budućim pregovorima o konkretnim rešenjima u novom Zakonu o radu, što je osnovni cilj ovog projekta.

Rezultat istraživanja koja su u toku biće kritička analiza postojećeg radnog zakonodavstva, oličena u alternativnim zakonskim rešenjima. Ona će predstavljati proizvod dva različita stremljenja. Sa jedne strane, zakonski tekst će biti u potpunosti usklađen sa pravnim tekovinama Evropske unije, konvencijama i preporukama Međunarodne organizacije rada, kao i sa uporednim opšteprihvaćenim standardima rada. Sa druge strane, istraživanje će predstavljati svojevrsnu kodifikaciju radnog zakonodavstva, kako bi se ukazalo na štetne procese fragmentizacije i faktičkog oduzimanja na značaju Zakonu o radu, i kako bi se ti procesi u budućnosti eventualno preokrenuli.

Materijal koji nastane na projektu biće objavljen i redovno ažuriran na ovoj stranici. U potpunosti će biti otvoren za upotrebu, komentarisanje, nadogradnju, bez posebnih dozvola autora (uz navođenje naziva projekta na kojem je bazični tekst nastao). Cilj je da se u izradu konačne verzije uključi što više snaga koje se zalažu za obnovu radničkog dostojanstva i radnih prava, kao i za jačanje socijalnog dijaloga i pozicija sindikata. Korisnici samog istraživanja će međutim biti i značajno širi krug lica i institucija. Van svake sumnje je da će određena rešenja, koja su u skladu sa evropskim propisima i svetskim standardima, predstavljati značajan putokaz i biti upotrebljiv alat i drugim akterima na tržištu rada.

Tekst konačne verzije modela ZoR (novembar 2020.)