Dr Ljubinka Kovačević je vanredni profesor za naučnu oblast Radno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Učestvuje u izvođenju nastave na osnovnim, master i doktorskim studijama na sledećim predmetima: Radno pravo; Međunarodno radno pravo; Socijalno pravo; Izvori radnog prava; Pravna priroda ekonomskih i socijalnih prava; Labour and Social Law in the EU – Human Rights Aspects. Autor je velikog broja radova iz oblasti individualnog radnog prava, međunarodnog, evropskog i uporednog radnog prava, kao i prava socijalne sigurnosti.

Kontakt: ljubinka_kovacevic@yahoo.com