Projekat sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva SIPRU (2015.) o zakonskim izmenama radnog i socijalnog zakonodavstva u vezi sa zaštitom roditeljstva. Izrada predloga amandmana na jedanaest zakona koji regulišu standarde zaštite roditeljstva.